O nama

EU4Employment > O nama

O PROJEKTU

EU4Employment

Projekat “EU4Employment” ima za cilj poboljšanje socio-ekonomske situacije i uslova života u Bosni i Hercegovini.

Ova trogodišnja inicijativa (01. februar 2023. - 31. januar 2026.) nudi mogućnost zaposlenja mladima, ženama iz ruralnih područja, ranjivim grupama uključujući osobe s invaliditetom, Rome/kinje i dugoročno nezaposlene osobe.

Kako bi se postigli rezultati, projekat će koristiti provjerene metode Međunarodne organizacije rada kako u upravljanju komponentom bespovratnih sredstava, tako i u pružanju stručne podrške oslanjajući se na dugotrajno partnerstvo sa institucijama u BiH.

Vrijednost projekta #EU4Employment je 5 miliona eura uz zajedničko sufinansiranje Evropske unije (4 miliona eura) i Švedske (1 milion eura), a realizuje ga Međunarodna organizacija rada u BiH.

Restly Shape

Mandat

  • Unaprijediti dizajn, provedbu i praćenje učinka aktivnih politika tržišta rada uz podršku relevantnih institucija u BiH
  • Omogućiti izradu i provedbu kvalitetnih programa prekvalifikacije za ranjice grupe u BiH
  • Unaprijediti ili uvesti inovativne usluge aktivacije u saradnji sa centrima za socijalni rad i drugim partnerima u BiH
  • Pripremiti mapu puta za provedbu i praćenje Garancije za mlade u skladu sa Smjernicama EU i MOR-a za zapadni Balkan

Vizija

Povećati mogućnosti zapošljavanja za mlade, žene iz ruralnih sredina, osobe s invaliditetom, Rome, korisnike socijalne pomoći i druge ranjive pojedince u Bosni i Hercegovini.

Podrška

Programi bespovratnih sredstava

Tehnička pomoć institucijama tržišta rada na svim niovima vlasti u BiH

EU4Employment

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Najmanje 625 osoba iz ciljnih skupina ZAPOSLENO
  • Najmanje 1250 osoba iz ciljnih skupina imalo koristi od implementacije inovativnih aktivnih politika tržišta rada
  • Najmanje 5 inovativnih programa implementirano
  • Najmanje 800 Roma uključeno u podizanje svijesti o tržištu rada
625

osoba zaposleno

5
+

programa implementirano

1250

osoba imalo koristi

800
+

Roma uključeno u podizanje svijesti o tržištu rada